Nasz serwis nie jest hermetycznym środowiskiem. Tworzymy portal społecznościowy z aktualnymi informacjami oraz opiniami na interesujące tematy, w którym swoje konta posiadają ambitni twórcy treści, regionalni liderzy opinii.

Masz do przekazania coś ciekawego Światu?  Widzisz siebie jako lidera opinii w którejś z poniższych kategorii?

  • Polityka regionalna
  • Polityka krajowa
  • Gospodarka i biznes
  • Turystyka
  • Prawo
  • Kultura
  • Edukacja
  • Sektor NGO
  • Środowisko

Skontaktuj się z nami, a udostępnimy Ci możliwość publikacji w opiniotwórczym medium. Będziesz mógł/a komentować bieżące wydarzenia, zjawiska społeczne, zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość.

Zapoznaj się z regulaminem blogowania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zakres tematyczny bloga

Informacja o sobie

Załącz przykładowy tekst do publikacji

Regulamin korzystania z portalu informacyjno-społecznościowego Pozytywniaktywni.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa warunki bezpłatnego korzystania z portalu informacyjno-społecznościowego Pozytywniaktywni.pl, w tym umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.
2. Dostęp do portalu Pozywtyniaktywni posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
3. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego portalem oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z portalu.
4. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz trzymanie się jego zasad, praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Definicje
§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Portalu informacyjno-społecznościowym – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://pozytywniaktywni.pl umożliwiający dostęp użytkownikom sieci Internet do informacji w nim publikowanych – aktualności o bieżących wydarzeniach z regionu słupskiego, opinii i komentarzy dziennikarzy, redaktorów i blogerów.
2. Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący portal internetowy Pozytywniaktywni.pl, którym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, adres ul. Konarskiego 24, 76-200 Słupsk, identyfikujący się numerem NIP 8393171204 oraz numerem REGON 221791750.
3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin portalu Pozytywniaktywni.pl określający warunki korzystania, funkcjonowania oraz komentowania przez Użytkowników serwisu, który jest dostępny pod adresem: https://pozytywniaktywni.pl.
4. Użytkowniku – osoby odwiedzającej portal informacyjno-społecznościowy Pozytywniaktywni.pl.
5. Komentowaniu – zamieszczanie komentarzy pod artykułami publikowanymi w serwisie Pozytywniaktywni.pl przez Użytkowników publicznej sieci Internet, posiadających konto w serwisie Facebook.com.

Rozdział III
Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego
§ 3

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Każdy, kto podejmuje się komentowania w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
3. Zabrania się Użytkownikom identyfikowania się wyrażeniami powszechnie uznawanymi za wulgarne, oznaczeniami komercyjnymi lub łudząco i celowo podobnymi do loginu innego użytkownika, posiadającego konto.
4. Serwis pozytywniaktywni.pl warunkuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu informuje, iż nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
5. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników na stronach pozytywniaktywni.pl komentarzy obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, rasistowskich, nawołujących do przemocy i agresji, a także treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności osób trzecich, które mogą skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
6. Zabrania się również:
zamieszczania materiałów reklamowych,
zamieszczania materiałów chronionych prawem autorskim, do których użytkownik nie posiada praw na rozpowszechnianie.
7. Zamieszczanie reklam na stronach serwisu pozytywni aktywni.pl jest dozwolone tylko dla użytkowników uprawnionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu.
8. Zabrania się umieszczania wpisów, które nie posiadają treści.
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu oraz prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie pozytywniaktywni.pl osób, które łamią postanowienia Regulaminu.
10. Użytkownicy, którzy zamieszczają swoje wypowiedzi w serwisie pozytywniaktywni.pl ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść, jednocześnie wyłącznie oni odpowiadają za wszelkie roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
11. Administracja serwisu pozytywniaktywni.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do komentarzy w serwisie użytkownikom wielokrotnie naruszającym postanowienia regulaminu. Nastąpi to poprzez wystosowanie pisma do platformy facebook.com z prośbą o zablokowanie lub usunięcie konta takiego użytkownika.
12. Osoby zamieszczające komentarze w serwisie pozytywniaktywni.pl korzystając z serwisu jednocześnie wyrażają zgodę na umieszczanie tych treści na wszystkich stronach serwisów, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu.
13. Każdy użytkownik zamieszczając komentarz na stronach portalu Pozytywniaktywni.pl w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu.
14. Informujemy, iż treści zamieszczane w blogach, lub komentarzach, w których Użytkownik może dodać swój wpis nie są stanowiskiem redakcji oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych upodobań bądź sympatii.
15. Każdy Użytkownik Portalu Pozytywniaktywni.pl zamieszczając komentarz w jakimkolwiek miejscu na jego stronach wyraża zgodę na upublicznienie Imienia i Nazwiska, bądź pseudonimu, które automatycznie pobierane są z portalu Facebook.com, w przeciwnym wypadku nie może takiego komentarza zamieścić.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące komentarzy pod artykułami, naruszeń regulaminu oraz funkcjonowania serwisu pozytywniaktywni.pl powinny być zgłaszana za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@pozytywniaktywni.pl.

Rozdział IV
Obowiązki Administratora
§ 4

1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (jeśli takowe występują, o czym Użytkownicy będą każdorazowo informowani).
2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe (jeśli są zbierane) przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe zawarte w Portalu Pozytytywniaktywni.pl (jeśli są zbierane) podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Rozdział V
Odpowiedzialność Administratora
§ 5

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.
4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane komentarze Użytkowników w serwisie za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 6

1. Regulamin Portalu Informacyjnego dostępny jest pod adresem strony internetowej https://pozytywniaktywni.pl/regulaminy
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu Pozytywniaktywni.pl w każdym czasie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2014r.

Regulamin prowadzenia bloga w serwisie Pozytywniaktywni.pl

 

Witaj Użytkowniku w serwisie Pozytywniaktywni.pl. Serwis ten to portal informacyjno-społecznościowy, w którym publikowane są aktualności o bieżących wydarzeniach z regionu słupskiego, opinie i komentarze na tematy wzbudzające zainteresowanie społeczne.
Publikowane treści przez Użytkownika serwisu wyrażają wyłącznie ich własne zdanie/opinię i nie odzwierciedlają one opinii Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu.

Publikowane treści przez użytkowników nie są weryfikowane pod kątem prawdziwości, zgodności ze stanem faktycznym. Użytkownicy otrzymują przestrzeń do wymiany poglądów, opinii, komentowania otaczającej nas rzeczywistości, zjawisk społecznych, interesujących zdarzeń. Pragniemy, aby przestrzeń ta była pełna poszanowania prawa, kultury, odpowiedzialności, dobrego smaku i wzajemnego szacunku.
Zachęcamy wszystkich Użytkowników do czynnego uczestnictwa w tworzeniu i redagowaniu naszego portalu, a także braniu udziału w dyskusjach, jakie będą się wywiązywać przy publikowaniu informacji. Pragniemy, aby nasza strona skupiała ludzi o różnorodnych poglądach, mających własne zdanie na każdy temat i potrafiących wyrażać je w sposób kulturalny, z poszanowaniem odrębności innych osób.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Pozytywniaktywni.pl prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Osoby chcące wyrażać swoje opinie w formie bloga w serwisie Pozytywniaktywni.pl muszą wysłać zgłoszenie założenia bloga na adres: blog@pozytywniaktywni.pl
Zgłoszenie musi zawierać:
a) Imię i nazwisko
b) e-mail
c) informacje o sobie
b) zakres tematyczny bloga
c) przykładowy tekst do publikacji

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia kandydatur na stworzenie bloga bez konieczności podania przyczyn takiej decyzji.

Rozdział I
Definicje
§ 1

Objaśnienie określeń użytych w regulaminie:

1. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Pozytywniaktywni.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego serwisu Pozytywniaktywni.pl.
Regulamin w szczególności obejmuje zasady korzystania z możliwości bezpłatnego udostępniania tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników.
2. Administrator – Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, adres ul. Konarskiego 24, 76-200 Słupsk, identyfikująca się numerem NIP 8393171204 oraz numerem REGON 221791750
3. Konto użytkownika/blogera – rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego administrator udostępnia użytkownikowi możliwości publikacji autorskich treści. Każdy z użytkowników posiada jedno konto w którym jest on podmiotem uprawnionym.
4. Bloger – osoba prowadząca komunikację za pomocą bloga w sieci publicznej Internet. Komunikacja prowadzona przez blogera ma swój personalny charakter. Treści tworzone przez blogera oprócz informacji, faktów, zdarzeń opatrzone są w osobistą opinię, własny punkt widzenia, charakter i retorykę pisarską.
5. Serwis Pozytywniaktywni.pl – serwis internetowy, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć i komentarzy ich autorstwa pod adresem www.pozytywniaktywni.pl oraz pod innymi adresami elektronicznymi, które będą przekierowaniami do niniejszego adresu, innymi adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.
6. Portal – portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.pozytywniaktywni.pl, a także pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi.
7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika serwisu pozytywniaktywni.pl.
8. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
9. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

Rozdział II
Postanowienia ogólne
§ 2

1. Regulamin określa zasady realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu na rzecz Użytkowników portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach serwisu pozytywniaktywni.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta, na przykład w formie bloga.
2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu materiałów Użytkowników w ramach prowadzonej promocji serwisu pozytywniaktywni.pl poprzez działania podejmowane na stronach pozytywniaktywni.pl lub innych serwisów internetowych wydawanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu.
3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Stowarzyszeni Przyjaciół Słupska i Regionu umieści informację, wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w serwisie pozytywniaktywni.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

Rozdział III
Zasady korzystania z Portalu
§ 3

1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, w określonym przez siebie zakresie, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika.
3. Użytkownikiem serwisu pozytywniaktywni.pl może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia, które uzyskała pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do swojego konta w serwisie pozytywniaktywni.pl poprzez podanie loginu i hasła dostępu, przyporządkowanych mu w Portalu.
5. Informacje i powiadomienia, które dotyczyć będą korzystania z konta, przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przyporządkowany mu w Portalu lub na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny tylko za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.

Rozdział IV
Odpowiedzialność Użytkownika/Blogera
§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu pozytywniaktywni.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami serwisu pozytywniaktywni.pl. Ponadto to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane serwisowi treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem serwisu pozytywniaktywni.pl materiałów i treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, rasistowskich, nawołujących do przemocy i agresii, a także treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności osób trzecich, które mogą skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w serwisie pozytywniaktywni.pl, w tym za treść i formę udostępnianych materiałów.
4. Użytkownik, który zamierza publikować na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści, przeznaczonych tylko dla osób pełnoletnich, jest zobowiązany do uaktywnienia komunikatu, informującego o takiej zawartości bloga.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów, co gwarantuje Ustawa.
6. Użytkownik korzystając z serwisu pozytywniaktywni.pl tym samym oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego oraz praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr innych osób, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w serwisie pozytywniaktywni.pl
7. Użytkownik oświadcza, że umieszczone przez niego na serwisie pozytywniaktywni.pl teksty, zdjęcia i filmy mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu. Tym samym przyznaje on Stowarzyszeniu Przyjaciół Słupska i Regionu, zbywalne prawo do:
a) powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
b) zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w serwisie pozytywniaktywni.pl, jak również na stronach internetowych innych osób, z którymi Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zdecydowało się współpracować
c) dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
8. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie serwisu pozytywniaktywni.pl jest jednoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

Rozdział V
Uprawnienia Administratora
§ 5

1. Prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Słupska i Regionu działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług jest niedozwolone.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach serwisu pozytywniaktywni.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług, w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w serwisie pozytywniaktywni.pl przez Użytkowników. Jednocześnie Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach serwisu.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji otrzymania wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra innych osób,
b) usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 Regulaminu,
c) blokowania uczestnictwa w serwisie pozytywniaktywni.pl w stosunku do osób notorycznie naruszających postanowienia § 4 Regulaminu,
d) podjęcia wszelkich innych środków, jakie Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

Rozdział VI
Obowiązki Administratora
§ 6

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby serwis pozytywniaktywni.pl działał prawidłowo oraz że udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów, dotyczących jego funkcjonowania.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu pozytywniaktywni.pl. Jednocześnie oświadcza, że dołoży starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu informuje, iż nie gwarantuje bezbłędnego funkcjonowania serwisu i oświadcza, iż w jego działaniu mogą pojawić się błędy.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach serwisu pozytywniaktywni.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych, odpłatnych usług w serwisie pozytywniaktywni.pl.
6. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu może przekazać dane Użytkowników serwisu pozytywniaktywni.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Rozdział VII
Rejestracja
§ 7

1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez zgłoszenie wskazane we wstępie Regulaminu oraz wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.
2. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:
1) Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
2) Podanie danych osobowych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji blogera:
a) imię i nazwisko,
b) adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
c) numer dokumentu tożsamości,
d) imię matki i ojca,
e) data i miejsce urodzenia,
f) numer PESEL,
g) adres e-mail.
3) Przyciśnięcie przycisku „Wyślij”, co powoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym złożeniu wniosku.
3. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.
4. Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta oraz przesłaniem na wskazany adres email potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje bloger, a także nadany adres e-mail z końcówką @pozytywniaktywni.pl.

Rozdział VIII
Dane osobowe
§ 8

1. Podczas rejestracji użytkownik udziela administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych w Portalu Pozytywniaktywni.pl.
2. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża również zgodę na powierzenie swych danych osobowych do przetwarzania Stowarzyszeniu Przyjaciół Słupska i Regionu.
3. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane na serwerach Administratora.
4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słuspak i Regionu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i niniejszym Regulaminem.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte we „Wniosku o rejestrację konta” wykorzystywane będą przez administratora danych osobowych do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do serwisu, identyfikacji użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi blogera.
6. Bloger ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych funkcjonalnościach Portalu Pozytywniaktywni.pl wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w § 5 ust. 1 i 2.

Rozdział IX
Reklamacje i zgłoszenie naruszeń
§ 9

1. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia, dotyczące funkcjonowania serwisu oraz opublikowanych na nim materiałów, a także zażalenia odnoszące się do naruszeń Regulaminu należy zgłaszać poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres kontakt@pozytywniaktywni.pl lub na listownie na adres Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, ul. Konarskiego 24, 76-200 Słupsk.
2. Zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać:
a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
b) przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
c) okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 10

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jednocześni podkreśla, że o każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej serwisu pozytywniaktywni.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z serwisu pozytywniaktywni.pl, zwłaszcza, gdy nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie materiałów, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
5. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku.