plakat POZYTYWNIREGULAMIN
konkursu blogowego Pozytywni Aktywni

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Pozytywni Aktywni. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433998 – zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 7 marca 2016 roku do dnia 15 czerwca 2016 roku za pośrednictwem serwisu obywatelskiego „Pozytywni i Aktywni” dostępnego pod adresem http://pozytywniaktywni.pl/. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 7 marca 2016 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 7 marca 2016 roku do dnia 8 kwietnia 2016 roku (włącznie).
II etap – wyłonienie w dniu 15 czerwca 2016 roku osób nagrodzonych w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcy na stronie serwisu obywatelskiego „Pozytywni i Aktywni”.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne w wieku od 16 roku życia.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie minimum pięciu artykułów na wybrany przez siebie temat spośród dwóch kategorii: sprawy obywatelskie lub dowolnej.
4. Uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§3 Przebieg konkursu

1. Deklaracją przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego osobiście lub drogą mailową według obowiązującego wzoru (link). Formularz musi być podpisany własnoręcznie przez uczestnika konkursu i zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursowe.
2. W wyznaczonym terminie należy podesłać minimum pięć artykułów na wybrany przez siebie temat spośród kategorii konkursowych. Obowiązkowa objętość pracy to minimum 3 300 znaków (Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1). Podpisane prace należy przesłać e-mailem na adres kontakt@pozytywniaktywni.pl. Po nadesłaniu pracy oraz formularza redaktorzy serwisu Pozytywni i Aktywni odnotują uczestnictwo w konkursie, a następnie umieszczą pracę w odpowiedniej kategorii w zakładce „Blogi” na stronie internetowej http://pozytywniaktywni.pl/ oraz na portalu społecznościowym facebook.pl
3. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2016 roku.
4. Żaden z artykułów nie może zawierać żadnych treści obraźliwych wulgarnych zniesławiających, a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Organizator. Jury, złożone z redaktorów serwisu obywatelskiego Pozytywni i Aktywni, będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
6. Spośród zgłoszeń konkursowych Organizator wyłoni zwycięzcę na podstawie dwóch kryteriów: liczby polubień postów na portalu Facebook oraz głosów w ankiecie, zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora (www.pozytywniaktywni.pl).
7. Suma punktów jest zliczana następująco:
7.1. Łączna suma uzyskanych polubień pod postami na portalu Facebook.
7.2. Suma głosów uzyskanych w ankiecie. Głosować można 2 razy dziennie co 7 godzin.
8. Zwycięża Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna.
2. Przysługują cztery warianty nagród:
2.1. W kategorii „Sprawy obywatelskie” jest to: 1000 zł za I miejsce, 500 zł za II miejsce
2.2. W kategorii „Tematyka dowolna” jest to: 800 zł za I miejsce, 400 zł za II miejsce
3. Zwycięzca konkursu zostanie opublikowany przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym.
4. Obowiązują dwie formy przekazania nagrody, o której mowa w ust. 1.: przelew na kontro bankowe Laureata lub odbiór osobisty.
5. Przelew na konto Laureata następuję do 20 dni od dnia przekazania niezbędnych danych Organizatorowi.
6. Laureat jest zobowiązany w ciągu 90 dni kalendarzowych odebrać przysługującą mu nagrodę.
7. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody. W przypadku odbioru osobistego, Laureat zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, umożliwiający jego weryfikację (dopuszczalne formy: legitymacja szkolna lub studencka, dowód tożsamości, prawo jazdy lub paszport).
8. Nagroda będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem.
9. W konkursie przewidziane są również wyróżnienia Blogów konkursowych. Ich autorzy otrzymują prawo do dalszego publikowania treści w ramach serwisu obywatelskiego pozytywniaktywni.pl.
10. Wyróżnienie zostanie przyznane wyłącznie na podstawie subiektywnej opinii Jury.

§6 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.
4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.

ANKIETA

 

Wybierz najciekawszego blogera.

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...